Saturday, 08/08/2020 - 01:10|
Chủ đề năm học: "Kỷ cương, trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo"

LỄ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2019 - 2020


Tác giả: Trần Nguyễn Thanh Hằng
Nguồn: THCS Phú Lộc 2